• Home
 • Obchodní podmínky

Provozovatel www.vortexstore.eu - Petr Votava, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, 460 01 Liberec, IČO: 03892841

 1. Preambule
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.vortexstore.eu/, který je provozován Prodávajícím.
  • Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Definice

Následující pojmy mají v těchto VOP význam, který je definován v tomto článku:

E-shop“ je v internetový obchod https://www.vortexstore.eu/

Prodávající“ je živnostník Petr Votava, se sídlem Nám.Dr.E.Beneše 2/10, Liberec, 46001 , IČO:  03892841

Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel nebo podnikatel, který si od Prodávajícího prostřednictvím E-shopu kupuje Zboží;

spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele;

Kupní smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je Zboží;

Zboží“ jsou movité věci, které Prodávající prodává v E-shopu

 1. Obecná ustanovení
  • Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • V případě rozporů mezi Kupní smlouvou a těmito VOP má přednost Kupní smlouva.
  • Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Kontaktní údaje Prodávajícího jsou e-mail: info@vortexstore.eu, telefon: 728794600 adresa: Nám.Dr.E.Beneše 2/10, Liberec, 46001
 2. Uzavření Kupní smlouvy
  • Objednávku na dodání Zboží je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém E-shopu.
  • Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na webové stránky E-shopu, Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede v objednávce. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo rušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů. Pokud by si Kupující objednal jiné zboží, než které je nabízeno na E-shopu nebo pokud by si objednal Zboží, u kterého je na E-shopu uvedeno, že není aktuálně dostupné, je Kupní smlouva uzavřena teprve výslovnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že by Prodávající neměl Zboží, které si objednal Kupující, aktuálně na skladě, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) a v takovém případě vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu nebo mu umožní vybrat si jiné Zboží ve stejné hodnotě, případně se Prodávající a Kupující dohodnou na vypořádání jiným způsobem nebo čekací lhůtě na dodání objednaného zboží.
  • Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, zasláním objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy v českém jazyce.
 3. Cena a platba
  • Ceny Zboží uváděné na E-shopu Prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na E-shopu nabízeny. Náklady na dopravu Zboží Kupujícímu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená na E-shopu u Zboží v době odeslání objednávky Kupujícím.
  • Daňový doklad vystavený na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující obdrží daňový doklad/fakturu elektronicky e-mailem (nebo jiným způsobem) po zaplacení Zboží. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po úplném zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu, Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.
  • Kupní cena Zboží a náklady na přepravu budou uhrazeny buď přes platební systém PayPal nebo na uvedený bankovní účet Prodávajícího.
  • V případě, že kupní cena nebude uhrazena (tj. připsána na účet Prodávajícího) do 5 pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy, Kupní smlouva automaticky zaniká (rozvazovací podmínka).
  • Prodávajícím nebude po Kupujícím požadovat úhradu žádných nákladů na prostředky komunikace na dálku.
 4. Dodací lhůta a podmínky dodání
  • Zboží bude dodáno ve lhůtě, která je u daného Zboží uvedena na E-shopu nebo může být upřesněna Prodávajícím v následné komunikaci (v takovém případě platí upřesněná dodací lhůta), přičemž dodací lhůta běží ode dne připsání kupní ceny Zboží a nákladů na přepravu na bankovní účet Prodávajícího. Dodací lhůta je obvykle (tj. může být i kratší nebo delší) dva až čtyři dny.
  • Dodání Zboží bude provedeno prostřednictvím třetí osoby – dopravce na adresu Kupujícího, kterou uvede v objednávce. V případě neúspěšného doručení Zboží (adresa nebude existovat nebo nebude k nalezení, Kupující nebude zastižen) bude na tuto skutečnost Kupující e-mailem upozorněn a na žádost Kupujícího bude provedeno opakované doručení Zboží. V případě, že první doručení nebylo úspěšné z důvodu na straně Kupujícího, bude opakované doručení provedeno na náklady Kupujícího a až poté, co budou tato částka připsána na účet Prodávajícího. V případě, že Kupující nepožádá o opakované doručení do pěti pracovních dní ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení, že první doručení nebylo úspěšné nebo že bude i druhé doručení neúspěšné z důvodu na straně Kupujícího, Kupní smlouva automaticky zanikne (rozvazovací podmínka) a Prodávající má právo si ponechat kupní cenu jako úhradu nákladů (škody) na pořízení a úpravu Zboží, které mělo být dodáno Kupujícímu.
  • Doručení Zboží bude provedeno prostřednictvím třetí osoby – dopravce, kterého zvolí Prodávající, na náklady Kupujícího. Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží předáním Zboží prvnímu dopravci, tímto okamžikem také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci (na Zboží). Kupující si může dle dohody s Prodávajícím vyzvednout Zboží i osobně na místě určeném Prodávajícím.
  • Objednávky jsou odeslány během následujících 1-3 pracovních dnů po přijetí objednávky a platby, pokud není uvedeno jinak. Objednávky jsou posílány z našeho skladu v Liberci, v České Republice. Doby dodání nejsou garantovány a jsou pouze orientační (uváděno přepravci). To v důsledku faktorů třetích stran, které mohou způsobit zpoždění. Přepravu zajišťuje Česká pošta, UPS, Fedex, DPD, DHL atd (dopíšu). Zboží balíme tak aby nedošlo k poškození krabice.
  • V případě, kdy Kupující uhradí kupní cenu a Prodávající není schopen zajistit dodání Zboží, může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit a v takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu od odstoupení kupní cenu dohodnutým způsobem.
 5. Reklamační řád
  • Pro uplatnění práva ze záruku / z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad, který potvrzuje, že bylo Zboží zakoupeno u Prodávajícího (fakturu, daňový doklad).
  • Pokud chcete zboží vrátit, napište nám důvod vrácení na jeden z našich emailů a zajistěte, že zboží bude vráceno do 14 dnů od doručení vaší zásilky, reklamace poslány po více jak 15 dnech nebudou přijaty.
  • Všechno vrácené zboží musí být nové/nenošené, neumyté, v originální krabici se vším původním.
  • Doporučujeme boty zkoušet na čistém povrchu, pokud si nejste zcela jisti ponecháním tenisek. Tenisky by měly být vráceny bez jakékoliv vady a v originální, nepoškozené krabici. Tenisky vráceny bez krabice nebo v poničené krabici se zašpiněnou podrážkou nemusí být přijaty a budou zaslány zpět zákazníkovi.
  • Ujistěte se, že vrácené zboží je dobře zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží odesílejte pojištěné a s číslem pro sledování, nebereme zodpovědnost za ztrátu a poškození.
  • O vrácení se můžeme rozhodnout okamžitě, ve složitých případech do 3 dnů od jejich převzetí. Tato lhůta nezahrnuje dobu odborného posudku. Zpracování reklamace by nemělo trvat déle jak 30 dní, pokud není stanoveno jinak.
  • Všechno zboží pochází z druhé ruky, tudíž nemůže být považováno za zboží nové zakoupeno v autorizovaném obchodě, tudíž se na něj nemohou vztahovat reklamace, když zboží bude zákazníkem použito. Nezodpovídáme za vady způsobené výrobcem.
  • Zákazník uplatňuje vrácení zboží na adresu, s kopií o zakoupení zboží (faktury): Petr Votava, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, Liberec 460 01.
 6. Ostatní ujednání
  • V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedeních v příloze č. 1 a 2 těchto VOP. V souladu s § 1837 odst. 1 písm. d) Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. „Custom“ nebo „Osobní Design“).
  • Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy nebo jejich jiných vzájemných vztahů.
  • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3 pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 5.11.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Vztah mezi Smluvními stranami se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.